Energiproduktion

Energiproduktion är är en viktig del av Slättängs verksamhet som bidrar till gårdens ekonomiska stabilitet. Samtliga tre energikällor kan produceras miljövänligt och lokalt.

Vindkraft
Sedan slutet av 1990-talet har Slättäng två vindkraftverk om dryga 600 kilowatt styck. De levererades av danska Vestas. Ett gynnsamt vindläge gör att verken årligen producerar mellan 2 och 3 miljoner kilowattimmar.

Halmeldning
Slättäng har nyligen investerat i en modern halmpanna med tillhörande halmlager och fjärrvärmesystem. Anläggningen förser en spannmålsstork och 4 000 kvadratmeter bostads- och kontorsyta med värme. Anläggningen kommer från danska Lin-ka. Totaleffekten är på drygt en megawatt. Den ersätter årligen 150 kubikmeter olja med grön energi från egen lokal produktion. Halmeldning är förnyelsebar energi och en del av kretsloppet. Dessutom är transporterna minimala.

Halmpressning på Slattang (kvaderbalar)
Knappt är det tröskat förrän halmpressningen tar vid.

Biodiesel
Slättäng AB är delägare i samarbetet Qunami. Qunami lade år 2007 grunden till det nya bolaget Ecobränsle. Ecobränsles affärsidé är att förädla delägarnas raps till biodiesel. Genom en kemisk process omvandlas raps till rapsmetylester, också kallad RME eller biodiesel. Ecobränsle, med fabriker i Karlshamn och på Slättäng, är Sveriges näst största biodieselproducent med en tillverkningskapacitet om 50 000 kubikmeter per år. Ett genomtänkt kretslopp gör att miljöpåverkan blir låg.


Dieseln blommar. Qunami på besök i rapsen som ska bli till drivmedel i bussar och bilar.