Lettland

Sedan 2003 har Slättäng via ett helägt lettiska dotterbolag, SIA Solumi, förvärvat 1 700 hektar skogs- och åkermark i östra Lettland. Över 1 000 hektar är idag skog, fördelad på cirka 40 % gran, 40 % björk och 20 % tall, främst på de lättare markerna.


Ung lettisk björkskog växer till sig.

Förädling av fastigheterna görs nu i form av kartläggning av virkesförråd, gallringar och nyplanteringar.

Lettland. Granskog vaxer
Denna nygallrade granskog är cirka 20 år gammal.

Resterande 500 hektar åkermark har inte varit i bruk sedan Lettland blev självständigt i början av 1990-talet. Nu tas marken i hävd och stora arealer återplanteras med gran.


De vidsträckta sjölandskapen är utmärkande för östra Lettland.

Fastigheten förvaltas idag tillsammans med Skogssällskapet och resurser köps in av lokala entreprenörer. Investeringen ska på sikt ge Slättäng en ny verksamhet att stå på, skogsbruk.

Lettland. Storkbo pa telefonstolpe
En vanlig syn. Östra Lettlands många outdikade områden ger storken gott om föda.

Satsningen i Lettland ligger i Slättängs långsiktiga tro på fast egendom. Under 1990-talet har Lettland utvecklats och inträdet i EU 2004 har gett landet en ny värdefull marknad. Skogsindustrin, som är landets största industri, genomgår just en stark utveckling mot modernare hantering.


Lettland har fortfarande stor utvecklingspotential.


Nästan som hemma. Från Skåne till Lettland är det under 40 mil.