Växtodlingen

Jordbruket har alltid varit en central verksamhet på Slättäng. Redan på 1800-talet inleddes, under dåvarande ägare familjen Dücker, en genomgripande mekanisering med syftet att ta större areal i anspråk och öka produktionen. Växtodlingen har under 1900-talet förvaltats med samma stora intresse av familjen Bennet som även bidragit till tekniska innovationer såsom en revolutionerande prototyp av frontmatad 6-radig betupptagare redan i början av 1960-talet.

På 70 och 80-talet kom både ”Redskapsbäraren” från Slättäng och kultivatorn ”Wil-Rich” som på många sätt revolutionerade det moderna produktionsbruket på den tiden.

Under början av 2000-talet drevs jordbruket i samarbete med Trollenäs och sedan också med Sireköpinge som delägare i gemensamma driftbolaget TSHB. 

Idag drivs Slättäng som en egen enhet och brukar totalt 1.100 ha växtodling med en modern maskinpark för att kunna möta framtidens behov på kvalitet och odlingssäkerhet. Växtodlingen består förutom raps även av sockerbetor och potatis. Vi är även en av Lantmännen största utsädesodlare på spannmål och foderärtor.

Skiftena är välarronderade och spänner över både lättjordar för potatis och råg till styvare leror där både raps och höstvete odlas med stor framgång. Sockerbetorna och gräsfröodlingen är också viktiga specialodlingar som även bidrar till god växtföljd.

Maskinparken

Maskinparken är anpassad för de krav en modern och certifierad jordbruksverksamhet kräver idag. Med en omfattande verksamhet och olika förutsättningar strävar Slättäng efter att använda rätt maskin vid rätt tillfälle. Vi plöjer drygt halva arealen samtidigt som kultivatorn används både till och efter raps där normalt sett höstvete eller rågvete etableras.

För att garantera god kvalitet på utsädesodling och våra specialgrödor förfogar Slättäng över en egen maskinpark som täcker hela vägen från etablering till skörd. Detta gäller även våra 200 hektar sockerbetsodling där vi delar betupptagare upptagare med några grannar. Med en stor drift betyder timing allt och vi är noga med service och underhåll där vi använder en ny och modern verkstad som möter alla kraven på en god arbetsmiljö.

Framtida ansvar

God åkermark är snart en bristvara världen över. På Slättäng vill vi bedriva jordbruk i många generationer framöver. En viktig del av förvaltningen är att sköta och bevara bördigheten. Strukturkalkningen har därför en given plats i växtodlingen. Vi har ett särskilt avtal med Nordkalk som levererar rätt mängd och kvalitet av kalk som regelbundet sprids över hela arealen. Goda strukturvärden är en förutsättning för att nå både hög avkastning och ett ta långsiktigt ansvar över åkermarken.

En god växtföljd är inte bara en viktig del av företagets intäkter, de hjälper även till att jämna ut skördesäsong och bättra på åkermarkens struktur. För att ytterligare öka markernas bördighet sprids regelbundet biologiska material där bl.a. hönsgödsel är en viktig komponent. Därmed bibehålls hög mullhalt och tillräckligt fosforinnehåll på alla skiften.

Dessa åtgärder följs upp i markkarteringen som med hög noggrannhet följer utvecklingen av markens olika näringsinnehåll. Men väl så viktigt är de ”gröna händerna” och personalens yrkeskunnande där egna observationer av maskförekomst och fiskmåsar också ger signal om att Slättäng tar sitt ansvar på fullaste allvar.

”Jordbruksmark är inte något vi ärver av våra föräldrar,
det är något vi lånar av våra barn.”

Den devisen försöker vi på Slättäng alltid leva efter.

Slättäng AB har erhållit investeringsstöd för täckdikning i ett led att utveckla sin växtodling.